Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Προτροπές και συμβουλές για ασφαλή οδήγηση...
Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4663
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από UltiMo_ » 23 Μάιος 2011, 23:48

Αν υποθέσουμε οτι στην Ελλάδα ξέρουμε πότε να ανάψουμε τα φώτα μας (που ΔΕΝ ξέρουμε) πάλι ανάβουμε τα λάθος φώτα.
Ακόμα και συνάδερφοί μου, επαγγελματίες οδηγοί, με ζαλίζουνε στον ασύρματο συνέχεια : κλείσε τα "μεγάλα φώτα". Επειδή δεν βάζω τα μικρά όπως αυτοί, και επειδή τα ανάβω νωρίς το σούρουπο ή τη μέρα όταν βρέχει.

Ας δούμε τι λέει για αυτά ο ΚΟΚ.


Άρθρο 35
Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης


Κατά τις ώρες της ημέρας, οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
πρέπει να κινούνται με αναμμένο ένα τουλάχιστον πρόσθιο φως διασταύρω-
σης και ένα οπίσθιο ερυθρό φως.

To μπρoς και πίσω φως απαγoρεύεται να εκπέμπεται από τoν αυτό φανό ή
την αυτή συσκευή, εκτός αν τo επιτρέπoυν τα χαρακτηριστικά τoυ oχήματoς,
ιδιαίτερα τo μήκoς τoυ. (Τι έκανε λέει???)

Άρθρo 36
Kανόνες χρήσης των φώτων oχημάτων

1. Kατά τη διάρκεια της νύκτας o oδηγός υπoχρεoύται να έχει τα φώτα τoυ
oχήματός τoυ αναμμένα και να τα χρησιμoπoιεί όπως πιo κάτω:

α) Τα φώτα πορείας απαγορεύεται να είναι αναμμένα, όταν το οδόστρω-
μα φωτίζεται, αρκετά μεν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, αρκετά δε και
συνεχώς εκτός κατοικημένων περιοχών, ώστε ο οδηγός να μπορεί να βλέπει
ευκρινώς από απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων καθώς και όταν το
όχημα βρίσκεται σε στάση ή στάθμευση.

β) Tα φώτα πoρείας πρέπει, στις ακόλoυθες περιπτώσεις, να μην είναι
αναμμένα ή, όταν είναι αναμμένα, η λειτoυργία τoυς να ρυθμίζεται κατά
τρόπoν ώστε να αποτρέπεται η θάμβωση

ββ) Όταν ένα όχημα ακoλoυθεί πίσω και πλησίoν άλλoυ, τα φώτα πoρείας
μπoρoύν να χρησιμoπoιoύνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 τoυ
άρθρoυ αυτoύ για να δoθεί πρoειδoπoίηση για την πρόθεση πρoσπεράσματoς
ΕΕΕΕ???

δ) Tα φώτα θέσης επιβάλλεται να χρησιμoπoιoύνται εκτός των περιπτώ-
σεων τoυ άρθoυ 35 τoυ παρόντoς Kώδικα και με τα φώτα πoρείας, τα φώτα
διασταύρωσης και τα φώτα oμίχλης.
Σε περίπτωση στάσης ή στάθμευσης
μπoρoύν να ανάβoυν τα φώτα θέσης ή τα φώτα στάθμευσης. Εδώ τι ακριβώς εννοεί?

2. Aν υπάρχoυν φώτα oμίχλης, σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται στo άρθρo
69 τoυ παρόντoς Kώδικα, πρέπει να χρησιμoπoιoύνται μόνo σε περίπτωση
oμίχλης, χιoνόπτωσης ή καταρρακτώδoυς βρoχής, μόνα τoυς ή μαζί με τα
φώτα διασταύρωσης. Tα φώτα αυτά επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται σε
στενoύς ελικoειδείς oδoύς και αν δεν συντρέχoυν oι πιo πάνω πρoϋπoθέσεις.


3. Mε εξαίρεση τις περιπτώσεις τoυ άρθρoυ 37 παράγραφος 3 τoυ παρόντoς
Kώδικα απαγoρεύεται, κατά τη συνάντηση με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα,
τo άναμμα και τo σβήσιμo των φώτων ή η εναλλαγή της χρήσης τoυς κατά
μικρά χρoνικά διαστήματα.


Καταλάβατε τίποτα?
W̴͓͌̕ĥ̸̰͚ĕ̶̫n̸̘̳̏͝ ̶͚̯̓ļ̵̄i̴̲͎͆͘f̵͎͐͑è̶͖̺̒ ̴̨̛͉t̴̳͚͒h̴̻̀ŕ̷̜̮ö̷̥ẉ̵̇̀s̵̡̊̈́ ̵̳̗̍́ỷ̷̖̼̓o̶̰͚̽ṳ̷̭̃͠ ̸̦̓̐c̶̙̭̅ų̴͒r̵̜̭͝v̸̺͔̊̕ė̴͈͗ͅṡ̵̮̮̅,̷̜̞͂ ̵͍̗̍͛a̵͈͒̓ì̷͍̠m̸̮̘͗ ̸̲̹͒f̸̗̿̈ō̷̲̞r̸̜͌ ̸̭̔t̸̤̙̔͋h̵̜̒̾͜ė̴̢̝ ̷͚́a̸̪͋̒p̸̧̃͝ȩ̵̙͑̓x̴̡͚̄.̶̙̀̕

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από erling » 24 Μάιος 2011, 11:27

Δεν πιστεύω πως κυκλοφορείς με τα μεγάλα φώτα αναμμένα.
Μάλλον εννοείς με τα φώτα διασταύρωσης.
Τα φώτα του οχήματος είναι τα παρακάτω:
 1. Φώτα δείκτη κατεύθυνσης (φλας): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να πρoειδoπoιoύν τoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ ότι o oδηγός πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση πρoς τα δεξιά ή πρoς τα αριστερά.
 2. Φώτα διασταύρωσης (μεσαία): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ μπρoστά από τo όχημα και τα oπoία δεν πρoκαλoύν θάμβωση ή δυσχέρεια στoυς oδηγoύς πoυ έρχoνται αντίθετα και στoυς λoιπoύς χρήστες της oδoύ.
 3. Φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινoύ συναγερμoύ): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ αναβoσβήνoυν και χρησιμoπoιoύνται όταν τo όχημα έχει ακινητoπoιηθεί και δημιoυργείται κίνδυνoς για τoυς τρίτoυς από την ακινησία τoυ oχήματoς.
 4. Φώτα θέσης μπρoστά (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από μπρoστά.
 5. Φώτα θέσης πίσω (μικρά): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να διακρίνεται αυτό και τo πλάτoς τoυ από πίσω.
 6. Φώτα στάθμευσης: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία σταθμευμένου οχήματος. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέσης.
 7. Φώτα oμίχλης: Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμoύ της oδoύ σε περιπτώσεις oμίχλης, χιoνόπτωσης, ραγδαίων βρoχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ.
 8. Φώτα oπισθoπoρείας: Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ πίσω από τo όχημα και τα oπoία πρoειδoπoιoύν ότι τo όχημα θα κινηθεί ή κινείται πρoς τα πίσω.
 9. Φώτα τροχοπέδησης (φρένων): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για να ειδoπoιoύν αυτoύς πoυ κινoύνται πίσω από τo όχημα ότι o oδηγός τρoχoπεδεί (φρενάρει).
 10. Φώτα πoρείας (μεγάλα): Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για φωτισμό της oδoύ σε μεγάλη απόσταση μπρoστά τoυ.
 11. Φώτα όγκου: Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκος αυτού.
 12. Φώτα πλευρικά: Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήματος για να δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.
 13. Φώτα ειδικά: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για επισήμανση είτε οχήματος που έχει προτεραιότητα είτε οχήματος ή ομάδας οχημάτων, η παρουσία των οποίων επί της οδού επιβάλλει στους λοιπούς χρήστες των οδών να λαμβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις και ειδικότερα για επισήμανση φαλαγγών οχημάτων, υπερμεγεθών οχημάτων, καθώς και οχημάτων εξοπλισμού κατασκευών ή συντήρησης οδών.
 14. Φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: Η διάταξη που επιτρέπει να εξασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου που προορίζεται για την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά στοιχεία.
 15. Φώτα ημέρας: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθιστούν ένα όχημα περισσότερο ορατό από μπροστά, όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
Στο ββ λέει πως μπορείς να προειδοποιήσεις τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος πριν ξεκινήσεις προσπέραση. Δηλαδή με τo άναμμα των φώτων διασταύρωσης, με διακoπές σε μικρά χρoνικά διαστήματα ή τo άναμμα με διακoπές των φώτων πoρείας ή η εναλλαγή των φώτων διασταύρωσης και των φώτων πoρείας με διακoπές επίσης σε μικρά χρoνικά διαστήματα.
Προσωπικά επειδή το θεωρώ επιθετικό, πρώτα ανάβω φλας και αν ο προπορευόμενος συνεχίζει να είναι στον κόσμο του, αναβοσβήνω τα πορείας.

Στο δ λέει πως τα φώτα θέσης (μικρά) πρέπει να είναι αναμμένα και όταν είναι αναμμένα τα πορείας, διασταύρωσης και ομίχλης. Δηλαδή πάντα.

Τι δεν κατάλαβες;
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4663
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από UltiMo_ » 24 Μάιος 2011, 11:37

erling έγραψε:Δεν πιστεύω πως κυκλοφορείς με τα μεγάλα φώτα αναμμένα.
Μάλλον εννοείς με τα φώτα διασταύρωσης.
Και βέβαια τα μεσαία έχω. Απλά επειδή δεν ανάβω τα ψειράκια, τα σποτάκια, τα σκατάκια και πως διάολο τα λένε τα μικρά τα φώτα, γιαυτούς έχω τα "μεγάλα" και πρέπει να τα κλείσω κιόλας. (γιαυτό και τα εισαγωγικά στο πρώτο ποστ)
erling έγραψε:Στο δ λέει πως τα φώτα θέσης (μικρά) πρέπει να είναι αναμμένα και όταν είναι αναμμένα τα πορείας, διασταύρωσης και ομίχλης. Δηλαδή πάντα.
Δηλαδή φώτα ομίχλης και μικρά φώτα, εφεύρεση των οδηγών hyundai και fiat, είναι νόμιμο? Δεν είδα κάπου να λέει, οτι στην πόλη ανάβουμε ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ, τα μικρά και τα μεγάλα απαγορεύονται.
Όπως επίσης να σου ανάβει ο άλλος τα φώτα στην εθνική για να σε προσπεράσει? Αυτή η καγκουριά, είναι γραμμένη στον ΚΟΚ σαν κανόνας?

Όσο για αυτό, οχι δεν το κατάλαβα καθόλου: To μπρoς και πίσω φως απαγoρεύεται να εκπέμπεται από τoν αυτό φανό ή την αυτή συσκευή, εκτός αν τo επιτρέπoυν τα χαρακτηριστικά τoυ oχήματoς, ιδιαίτερα τo μήκoς τoυ.
W̴͓͌̕ĥ̸̰͚ĕ̶̫n̸̘̳̏͝ ̶͚̯̓ļ̵̄i̴̲͎͆͘f̵͎͐͑è̶͖̺̒ ̴̨̛͉t̴̳͚͒h̴̻̀ŕ̷̜̮ö̷̥ẉ̵̇̀s̵̡̊̈́ ̵̳̗̍́ỷ̷̖̼̓o̶̰͚̽ṳ̷̭̃͠ ̸̦̓̐c̶̙̭̅ų̴͒r̵̜̭͝v̸̺͔̊̕ė̴͈͗ͅṡ̵̮̮̅,̷̜̞͂ ̵͍̗̍͛a̵͈͒̓ì̷͍̠m̸̮̘͗ ̸̲̹͒f̸̗̿̈ō̷̲̞r̸̜͌ ̸̭̔t̸̤̙̔͋h̵̜̒̾͜ė̴̢̝ ̷͚́a̸̪͋̒p̸̧̃͝ȩ̵̙͑̓x̴̡͚̄.̶̙̀̕

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από erling » 24 Μάιος 2011, 17:20

Αυτό που λέει ο ΚΟΚ είναι πως μέσα στην πόλη δεν ανάβουμε τα μεγάλα (πορείας) εκτός αν το οδόστρωμα δεν φωτίζεται αρκετά ώστε να βλέπουμε σε απόσταση 100μ.
Και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αναμμένα τα μικρά (θέσης)
Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι μαζί με τα μεσαία (διασταύρωσης) να ανάβουμε και τα μικρά (θέσης).

Άρα εν κατακλείδι. Εντός πόλεως είμαστε υποχρεωμένοι να ανάβουμε τα μικρά και να μην ανάβουμε τα μεγάλα αν υπάρχει ορατότητα. Μπορούμε να ανάβουμε τα μεσαία αλλά πρέπει να έχουμε αναμμένα και τα μικρά.

Δεν ξέρω σε ποια άλλα μοντέλα γίνεται, πάντως εγώ είμαι παράνομος διότι μικρά και μεσαία δεν ανάβουν ταυτόχρονα. Ούτε μικρά και μεγάλα.
Αλλά ανάβουν μικρά και ομίχλης. :)

Όσο για το τονισμένο στο άρθρο 35, δεν ξέρω... Ίσως είναι απομεινάρι άλλων εποχών.
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4663
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από UltiMo_ » 24 Μάιος 2011, 22:17

Δηλαδή μέσα στη μαύρη νύχτα αυτοί οι ηλίθιοι που έχουν τα μικρά μόνο φωτάκια που τα βλέπεις απο τα 5 μέτρα, είναι νόμιμοι ε? Μάλιστα.. το μάθαμε κι αυτό...


εντωμεταξύ ποιος ηλίθιος έγραψε οτι ο ορισμός της νύχτας είναι μισή ώρα μετά τη δύση?
Και τον ανιψιό μου αν ρωτήσεις που είναι 3, θα σου πει οτι μέρα είναι όταν έχει ήλιο, και νύχτα είναι οταν δεν έχει.
δέκα λεπτά πριν την δύση (σύμφωνα με την ώρα που δίνει το ημερολόγιο) εγώ νιώθω την ανάγκη να ανάψω τα φώτα. στην δύση, μέσα σε δέκα δηλαδή λεπτάκια, έχει ήδη σκοτεινιάσει έντονα. Δέκα λεπτά μετά την δύση, έχει μαύρο σκοτάδι, έχουν ανάψει και οι τελευταίοι τα φώτα τους, και έχουν ανάψει και τα φώτα του δήμου. Ποιος ηλίθιος νομοθέτεις μπορεί να πεί, οτι εκείνη τη στιγμή έχουμε "μέρα" για 20 λεπτά ακόμα?
W̴͓͌̕ĥ̸̰͚ĕ̶̫n̸̘̳̏͝ ̶͚̯̓ļ̵̄i̴̲͎͆͘f̵͎͐͑è̶͖̺̒ ̴̨̛͉t̴̳͚͒h̴̻̀ŕ̷̜̮ö̷̥ẉ̵̇̀s̵̡̊̈́ ̵̳̗̍́ỷ̷̖̼̓o̶̰͚̽ṳ̷̭̃͠ ̸̦̓̐c̶̙̭̅ų̴͒r̵̜̭͝v̸̺͔̊̕ė̴͈͗ͅṡ̵̮̮̅,̷̜̞͂ ̵͍̗̍͛a̵͈͒̓ì̷͍̠m̸̮̘͗ ̸̲̹͒f̸̗̿̈ō̷̲̞r̸̜͌ ̸̭̔t̸̤̙̔͋h̵̜̒̾͜ė̴̢̝ ̷͚́a̸̪͋̒p̸̧̃͝ȩ̵̙͑̓x̴̡͚̄.̶̙̀̕

Άβαταρ μέλους
MacPap
Δημοσιεύσεις: 6309
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2010, 03:00

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από MacPap » 25 Μάιος 2011, 10:40

UltiMo_ έγραψε:Δηλαδή μέσα στη μαύρη νύχτα αυτοί ... που έχουν τα μικρά μόνο φωτάκια....είναι νόμιμοι...
Πού το λέει αυτό? Και βέβαια δεν είναι νόμιμοι. Υποχρεούνται να έχουν αναμμένα τα φώτα διασταυρώσεως...
Καλός οδηγός σημαίνει απαραίτητα τήρηση του ΚΟΚ.
Ένα νεκρό χωριό από τροχαία, το χρόνο, φτάνει! Δεν χρειάζονται άλλες μελέτες.
Αν ξέρεις το σωστό και παρ'όλα αυτά πράττεις το λάθος, ή αναίσθητος είσαι ή βλάκας.

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από erling » 25 Μάιος 2011, 10:54

Έχει δίκιο ο macpap.
Το λέει στο άρθρο 36
γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν μέσα και έξω από τις κατoικημένες περιoχές όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρείας.
Πραγματικά αυτούς που γράφουν τους νόμους δεν μπορώ να τους καταλάβω.
Για να μην γράψει 3 λέξεις παραπάνω μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα.
Δεν θα ήταν ποιο εύκολα κατανοητό αν έγραφαν
γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν μέσα στις κατoικημένες περιoχές και έξω από αυτές όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρείας.
ή
γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν όπoυ απαγoρεύεται η χρήση των φώτων πoρείας.
ή τέλος πάντων
γ) Tα φώτα διασταύρωσης επιβάλλεται να ανάβoυν παντού.

Πραγματικά δεν μπορώ να τους καταλάβω, πως καταφέρνουν να δημιουργούν θέμα από το πουθενά.

Άρα έκανα λάθος στο προηγούμενο ποστ.
Το σωστό είναι
"Άρα εν κατακλείδι. Εντός πόλεως είμαστε υποχρεωμένοι να ανάβουμε τα μικρά, ακόμα και την ημέρα αν η ορατότητα είναι ανεπαρκής, και να μην ανάβουμε τα μεγάλα αν υπάρχει ορατότητα τουλάχιστον 100μ. Την νύχτα ή όταν η ορατότητα είναι ανεπαρκής, πρέπει να ανάβουμε τα μεσαία αλλά πρέπει να έχουμε αναμμένα και τα μικρά."

Συμφωνούμε;
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4663
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από UltiMo_ » 25 Μάιος 2011, 17:27

erling έγραψε:Συμφωνούμε;
αν θέλουμε ολόκληρο debate για να βγάλουμε άκρη τότε είμαστε για κλάμματα. Δηλαδή όχι εμείς, ο ΚΟΚ
W̴͓͌̕ĥ̸̰͚ĕ̶̫n̸̘̳̏͝ ̶͚̯̓ļ̵̄i̴̲͎͆͘f̵͎͐͑è̶͖̺̒ ̴̨̛͉t̴̳͚͒h̴̻̀ŕ̷̜̮ö̷̥ẉ̵̇̀s̵̡̊̈́ ̵̳̗̍́ỷ̷̖̼̓o̶̰͚̽ṳ̷̭̃͠ ̸̦̓̐c̶̙̭̅ų̴͒r̵̜̭͝v̸̺͔̊̕ė̴͈͗ͅṡ̵̮̮̅,̷̜̞͂ ̵͍̗̍͛a̵͈͒̓ì̷͍̠m̸̮̘͗ ̸̲̹͒f̸̗̿̈ō̷̲̞r̸̜͌ ̸̭̔t̸̤̙̔͋h̵̜̒̾͜ė̴̢̝ ̷͚́a̸̪͋̒p̸̧̃͝ȩ̵̙͑̓x̴̡͚̄.̶̙̀̕

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4663
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από UltiMo_ » 21 Οκτ 2011, 01:15

Φυσικά είναι hyundai.....

Εικόνα
W̴͓͌̕ĥ̸̰͚ĕ̶̫n̸̘̳̏͝ ̶͚̯̓ļ̵̄i̴̲͎͆͘f̵͎͐͑è̶͖̺̒ ̴̨̛͉t̴̳͚͒h̴̻̀ŕ̷̜̮ö̷̥ẉ̵̇̀s̵̡̊̈́ ̵̳̗̍́ỷ̷̖̼̓o̶̰͚̽ṳ̷̭̃͠ ̸̦̓̐c̶̙̭̅ų̴͒r̵̜̭͝v̸̺͔̊̕ė̴͈͗ͅṡ̵̮̮̅,̷̜̞͂ ̵͍̗̍͛a̵͈͒̓ì̷͍̠m̸̮̘͗ ̸̲̹͒f̸̗̿̈ō̷̲̞r̸̜͌ ̸̭̔t̸̤̙̔͋h̵̜̒̾͜ė̴̢̝ ̷͚́a̸̪͋̒p̸̧̃͝ȩ̵̙͑̓x̴̡͚̄.̶̙̀̕

Άβαταρ μέλους
MacPap
Δημοσιεύσεις: 6309
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2010, 03:00

Re: Φώτα. Ναι, αλλα ΠΟΙΑ φώτα?

Δημοσίευση από MacPap » 21 Οκτ 2011, 03:11

Να διαβάζουμε πρέπει να ξέρουμε όπως πάντα όχι να κάνουμε debate...

Οσο για το Hyundai :astrakia
Καλός οδηγός σημαίνει απαραίτητα τήρηση του ΚΟΚ.
Ένα νεκρό χωριό από τροχαία, το χρόνο, φτάνει! Δεν χρειάζονται άλλες μελέτες.
Αν ξέρεις το σωστό και παρ'όλα αυτά πράττεις το λάθος, ή αναίσθητος είσαι ή βλάκας.

Απάντηση

Επιστροφή σε “Οδική Ασφάλεια...”