Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Χώρος συζητήσεων που αφορούν Νομικά & Διαδικαστικά θέματα...
Απάντηση
angello
Δημοσιεύσεις: 148
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 23:23

Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Δημοσίευση από angello » 13 Δεκ 2011, 09:55

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 2687 - Β’ 10/11/2011


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Αριθ. Φ450/51477/5520

Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 12 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α’ 40), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α’ 208), και την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 3534/2007.

2. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 370 της 31/12/1985 σ. 8), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 19 του Κανονισμού αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των Κανονισμών αριθ. 3821/85 και αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του Κανονισμού αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ. L 102 της 11/04/2006 σ. 1 - 14).

4. Την αριθμ. Y350/2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών: Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδου και Παντελή Οικονόμου» και την αριθμ. 14277/59/2011 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινοτικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ Β’ 1710).

5. Ότι είναι ανάγκη να εξειδικευθούν ανά συγκεκριμένη παράβαση οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν. 3534/2007, όπως ισχύει, ώστε να εξασφαλίζεται η αναλογικότητα των κυρώσεων και η ίση μεταχείριση όμοιων παραβάσεων.

6. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Ορισμοί

Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανονισμούς 3821/85 και 561/2006 και τα Παραρτήματά τους.


Άρθρο 2

Παραβάσεις

1. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και οδηγούς που απορρέουν από τον Κανονισμό 3821/85 και τον Κανονισμό 561/2006, όπως αυτοί ισχύουν και η διάκριση των παραβάσεων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος της παρούσας. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας τους στις εξής κατηγορίες: πολύ σοβαρή παράβαση, σοβαρή παράβαση και ελαφρά παράβαση.

2. Η περιγραφή των παραβάσεων στο Παράρτημα συμπληρώνεται από τα άρθρα των Κανονισμών 3821/85 και 561/2006 που αναφέρονται στο παράρτημα και περιέχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.


Άρθρο 3

Διοικητικά πρόστιμα

Για τις παραβάσεις των Κανονισμών 561/2006 και 3821/1985 που αναφέρονται στο Παράρτημα επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

(α) Πολύ σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο εξακοσίων (600) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, πλην των παραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1 Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις οποίες επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

(β) Σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.

(γ) Ελαφρά παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.


Άρθρο 4

Για τις παραβάσεις με αριθμούς Ζ10 και Ε1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο μόνο στην επιχείρηση. Για όλες τις υπόλοιπες παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο τόσο στην επιχείρηση όσο και στον οδηγό. Στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο (δ) του Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ Α’ 179) επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο που αφορά την επιχείρηση.


Άρθρο 5

Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος

1. Όταν διαπιστώνεται σε έλεγχο καθ’ οδόν παράβαση από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα επιβάλλεται, εκτός από το διοικητικό πρόστιμο, και ποινή αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, με τις εξής διακρίσεις:

(α) Πολύ σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για ένα (1) μήνα, πλην των παραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1, Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις οποίες επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες

(β) Σοβαρή παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

(γ) Ελαφρά παράβαση: Επιβάλλεται στην επιχείρηση αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται περισσότερες από μια παραβάσεις με την ίδια ή διαφορετική σοβαρότητα, η διοικητική ποινή της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται μια φορά για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην βαρύτερη από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται πάντοτε και ως διοικητικό μέτρο για την εξασφάλιση της καταβολής των προστίμων που επιβλήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας λόγω ποινής ή λόγω διοικητικού μέτρου δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής και εφ’ όσον έχουν καταβληθεί όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν κατά τον ίδιο έλεγχο τόσο στην επιχείρηση όσο και στον οδηγό.


Άρθρο 6

Υποτροπή του οδηγού

1. Εάν οδηγός διαπράξει καθ’ υποτροπή παράβαση από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα, πλην των παραβάσεων με αριθμούς Ζ10 και Ε1, αφαιρείται η άδεια οδήγησης για το εξής χρονικό διάστημα:

(α) Τέλεση πολύ σοβαρής παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαιρείται η άδεια οδήγησης για πενήντα (50) ημέρες, πλην των παραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1, Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις οποίες αφαιρείται η άδεια οδήγησης για τρεις (3) μήνες.

(β) Τέλεση σοβαρής παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαιρείται η άδεια οδήγησης για σαράντα (40) ημέρες.

(γ) Τέλεση ελαφράς παράβασης καθ’ υποτροπή: Αφαιρείται η άδεια οδήγησης για ένα (1) μήνα

2. Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της ποινής αφαίρεσης και εφ’ όσον έχει καταβληθεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον οδηγό για την ίδια παράβαση (διοικητικό μέτρο).

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο οδηγός έχει τελέσει καθ’ υποτροπή περισσότερες από μια παραβάσεις της ίδιας ή διαφορετικής βαρύτητας, η διοικητική ποινή της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης επιβάλλεται μια φορά για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην βαρύτερη από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.


Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Παπάγου, 1 Νοεμβρίου 2011


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

http://www.hellastax.com/HTML/2011-n/f4 ... 0-2011.htm

Άβαταρ μέλους
grigoris
Δημοσιεύσεις: 546
Εγγραφή: 23 Αύγ 2011, 19:47

Re: Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Δημοσίευση από grigoris » 13 Δεκ 2011, 20:21

Καλά μας πείσατε.!Καλή ανάσταση :biritses
Η Ελληνική Σημαία είναι σύμβολο ιερό.Έχει τ' ουρανού το χρώμα και στην άκρη το Σταυρό.Την Ελληνική Σημαία, μάνα μου, την αγαπώ.Στον εχθρό δεν την αφήνω, προτιμώ να σκοτωθώ.

Άβαταρ μέλους
MacPap
Δημοσιεύσεις: 6252
Εγγραφή: 08 Ιούλ 2010, 03:00

Re: Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Δημοσίευση από MacPap » 14 Δεκ 2011, 01:58

Ευτυχισμένος ο καινούργιος Πάσχας...
Καλός οδηγός σημαίνει απαραίτητα τήρηση του ΚΟΚ.
Ένα νεκρό χωριό από τροχαία, το χρόνο, φτάνει! Δεν χρειάζονται άλλες μελέτες.
Αν ξέρεις το σωστό και παρ'όλα αυτά πράττεις το λάθος, ή αναίσθητος είσαι ή βλάκας.

angello
Δημοσιεύσεις: 148
Εγγραφή: 14 Ιούλ 2010, 23:23

Re: Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Δημοσίευση από angello » 22 Σεπ 2013, 09:22

Οδηγοί φορτηγών ,λεωφορίων και όσοι οδηγούν οχήματα με ταχογράφο .Τα νέα προστιμα http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9 ... %966%CE%9C

Άβαταρ μέλους
Haridimos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 4455
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 16:47

Re: Παραβάσεις και πρόστιμα σχετικά με ταχογράφο και ωράριο

Δημοσίευση από Haridimos » 20 Οκτ 2013, 07:08

Τὸ ἔγγραφο σὲ μορφή pdf, προσεχῶς θὰ ἀντιγραφεῖ στὸν ἰστότοπό μας.
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτήν τη δημοσίευση.
οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι
Αλλοίμονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι

Απάντηση

Επιστροφή σε “Συζητήσεις περί Νομικών & Διαδικαστικών Θεμάτων...”