Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα;

Έχετε να κάνετε παράπονα προς τις αρχές? Εδώ είναι ο χώρος γι'αυτό...
Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4642
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα;

Δημοσίευση από UltiMo_ » 31 Μάιος 2014, 01:07

Απίστευτο βίντεο: Ακολούθησαν κατά γράμμα τον Κ.Ο.Κ. και κόντεψαν να τρακάρουν
20:06, 30-05-2014

Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα τηρώντας τον Κ.Ο.Κ. κατά γράμμα;

Μια παρέα από την Κρήτη σκαρφίστηκε κάτι πολύ εύκολο για να αποδείξει ότι οι πινακίδες χρειάζονται επικαιροποίηση. Οι οδηγοί 5 αυτοκινήτων κατέγραψαν σε βίντεο την διαδρομή Ηράκλειο - Άγιος Νικόλαος για να αποδείξουν ότι οι ταμπέλες είναι απαρχαιωμένες και αν τις ακολουθήσει πιστά κανείς, κινδυνεύει άμεσα να προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα.

Εικόνα

Εικόνα

Το βίντεο ανέβηκε στο Youtube από τον Μάνο Καζάνη, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά:

"Την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 πήγαμε μια βόλτα 5 αυτοκίνητα από το Ηράκλειο Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο. Η βόλτα αυτή ήταν πειραματικού χαρακτήρα. Εφ' όσον πλέον λειτουργούν οι κάμερες στην εθνική οδό κινηθήκαμε απολύτως νόμιμα και με τις οδηγίες του ΚΟΚ. Δηλαδή δεν υπερβαίναμε τα όρια ταχύτητας αλλά δεν πατούσαμε και στην βοηθητική λωρίδα στη δεξιά πλευρά του δρόμου, στην οποία επιτρέπεται να πατήσεις μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να σταματήσεις. Αποτέλεσμα ? Να διανύσουμε 64 χλμ σε 75', να δημιουργηθεί σε πολλά σημεία μποτιλιάρισμα και εκνευρισμός από τους διερχόμενους οδηγούς, σε βαθμό που να αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε που οδηγούμε νόμιμα. Διορθώστε τα όρια ταχύτητας !!!".

Ο πιο νόμιμος και ταυτόχρονα επικινδυνος τρόπος να πας από Ηράκλειο - Άγιο Νικόλαο

Πηγή βίντεο: kazanisgarage.gr

When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από erling » 31 Μάιος 2014, 01:59

Πάντως συμφωνα με τον ΚΟΚ δεν οδήγησαν...
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
Haridimos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 4463
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 16:47

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από Haridimos » 31 Μάιος 2014, 20:44

Γιατί;
οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι
Αλλοίμονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από erling » 02 Ιουν 2014, 11:50

Αντιγράφω από τον ΚΟΚ.
Άρθρο 2. Ορισμοί
Aυτoκινητόδρoμoς: Oδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυλoφoρία αυτoκινήτων oχημάτων και μοτοσικλετών, η oπoία δεν εξυπηρετεί τις συνoρεύoυσες με αυτήν ιδιoκτησίες και η oπoία:
α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή πρoσωρινά, χωριστά oδoστρώματα για τις δύo κατευθύνσεις της κυκλoφoρίας, πoυ διακρίνoνται μεταξύ τoυς είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη oδό, μoνoπάτι, σιδηρoδρoμική ή τρoχιoδρoμική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτoκινητόδρoμoς.
Έρεισμα: H πέραν τoυ oδoστρώματoς ακραία λωρίδα της oδoύ.
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράμμισης και του άκρου της οδού.
Oδός: Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφoρία.
Oδόστρωμα: To τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία των oχημάτων.

Άρθρo 12
Γενικές διατάξεις
1. Aυτoί πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς πρέπει να απoφεύγoυν oπoιαδήπoτε συμπεριφoρά πoυ είναι ενδεχόμενo να εκθέσει σε κίνδυνo ή να παρεμβάλλει εμπόδια στην κυκλoφoρία, να εκθέσει σε κίνδυνo πρόσωπα ή ζώα ή να πρoκαλέσει ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιoυσίες. Oι oδηγoί υπoχρεoύνται να oδηγoύν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την πρoσoχή, να επιδεικνύoυν ιδιαίτερη πρoσoχή στα παιδιά, στους υπερήλικες, στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια και να μην πρoκαλoύν γενικά με τη συμπεριφoρά τoυς τρόμo, ανησυχία ή παρενόχληση στoυς λoιπoύς χρήστες των oδών, στους παρόδιους ή στoυς κατoικoύντες πλησίoν αυτών.

Άρθρo 16
Θέση επί της oδoύ
1. Στo oδικό δίκτυo της Χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλoφoρίας.
O oδηγός κάθε oχήματoς υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και αν ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.

Άρθρο 17. Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους
7. Oδηγός πoυ αντιλαμβάνεται ότι άλλoς oδηγός πρoτίθεται να τoν πρoσπεράσει, υπoχρεoύται να κινείται πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και να μην επιταχύνει την κίνησή τoυ. O oδηγός βραδέως κινoύμενoυ ή oγκώδoυς oχήματoς, τoυ oπoίoυ δεν είναι ευχερές και ασφαλές τo πρoσπέρασμα, λόγω της στενότητας ή της κατάστασης τoυ oδoστρώματoς, σε συνδυασμό με
την πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να μειώνει την ταχύτητά τoυ και να πλησιάζει κατά τo δυνατόν, στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς, για να διευκoλύνει τo πρoσπέρασμα από oχήματα πoυ ακoλoυθoύν.

Άρθρo 29
Kίνηση oχημάτων σε αυτoκινητόδρoμoυς, oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας και σήραγγες
9. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, απαγορεύεται.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο πως
1. Δεν είναι αυτοκινητόδρομος
2. Δεν υπάρχει απαγόρευση κίνησης στο έρεισμα, κάτι που υπάρχει για τη ΛΕΑ.

Θεωρώ πως με την συμπεριφορά τους, το να μην χρησιμοποιούν το άδειο έρεισμα, παρενοχλούσαν τους άλλους οδηγούς που προσπαθούσαν να προσπεράσουν.
Ξεκινάνε δηλαδή από λάθος αντιμετώπιση κάτι που το γράφουν στην αρχή του βίντεο
Εικόνα
Δεν λέω να κινούνται όλη την ώρα στο έρεισμα αλλά μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν ώστε να αφήσουν να τους προσπεράσουν ασφαλώς.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως τα όρια σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αρκετά χαμηλά. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις ήταν δικαιολογημένα....
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4642
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από UltiMo_ » 02 Ιουν 2014, 13:17

Που γράφει οτι επιτρέπεται η κίνηση στο έρεισμα?

O oδηγός κάθε oχήματoς υπoχρεoύται, τηρoυμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παράγραφος 1 και 17 παράγραφος 6 τoυ παρόντoς Kώδικα, να oδηγεί τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς και αν ακόμη oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo.

Oδόστρωμα: To τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία των oχημάτων.


Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. το έρεισμα είναι η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.
Δεδομένου ότι η οριογραμμή είναι συνεχής γραμμή, η κίνηση στο έρεισμα των οδών απαγορεύεται

Τώρα αν με ασφάλεια μπορείς να κινηθείς εκεί για να διευκολύνεις άλλους, ναι μπορείς να το κάνεις. Αλλα ακόμα και αν δεν απαγορεύεται, σίγουρα δεν είναι υποχρεωτικό!
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από erling » 02 Ιουν 2014, 14:00

Δεν νομίζω να είπα κάτι διαφορετικο.
Οι δημιουργοί του βίντεο είπαν ότι απαγορεύεται...
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
Haridimos
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 4463
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 16:47

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από Haridimos » 03 Ιουν 2014, 12:18

Ἡ κίνησις πέραν τῆς συνεχοῦς γραμμῆς ἀπαγορεύεται. Ἴσως ὄχι γιὰ τὸν λόγο ποὺ ἀναφέρεται στὸ βίντεο ἀλλὰ ἀπαγορεύεται.

Τὸ νὰ κινεῖσαι πέραν τῆς δεξιᾶς συνεχοῦς γραμμῆς μπορεῖ νὰ σοῦ βγεῖ σὲ κακό, ἰδίως ἀν ὁ δρόμος κάνει στροφή πρὸς τὰ δεξιά.

Ἀν ἤμουν στὴν θέσι τους θὰ ἔμπαινα στὴν δεξιὰ λωρίδα. Ὄχι γιὰ νὰ διευκολύνω τοὺς "Σουμάχερ" ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ξεφορτωθῶ. Εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ κινοῦμαι καὶ νὰ ἔχω τέτοια ζώα πίσω μου. Θεωρῶ ὄτι μὲ συμφέρει (διότι ἡ ἀποφυγὴ ἀτυχήματος εἶναι τρισμέγιστο ὄφελος) νὰ κάνω δεξιὰ ὤστε νὰ μὲ προσπεράσουν, νὰ φύγουν μακριὰ (στὰ τσακίδια ζώα) καὶ νὰ ἐξαλειφθεῖ ἄλλος ἔνας κίνδυνος.

Αὐτὰ συμβαίνουν γιὰ δύο λόγους.
  1. Ἡ ἀστυνόμευσις εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτη. Ἀλλὰ κι ὄταν ὑπάρχει περιορίζεται στὴν ἐνέδρα μὲ τὸ ῤαντάρ.
  2. Διότι κάποιοι εἶναι κ*λ*έλληνες κι ἔχουν τὴν νοοτροπία ἡ ὁποία κατέστρεψε τὴν χώρα.
οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι
Αλλοίμονον, όταν σας επαινέσουν όλοι οι άνθρωποι

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από erling » 03 Ιουν 2014, 12:29

Haridimos έγραψε:Ἡ κίνησις πέραν τῆς συνεχοῦς γραμμῆς ἀπαγορεύεται. Ἴσως ὄχι γιὰ τὸν λόγο ποὺ ἀναφέρεται στὸ βίντεο ἀλλὰ ἀπαγορεύεται.
Το λέει κάπου ο ΚΟΚ αυτό?
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Άβαταρ μέλους
UltiMo_
Δημοσιεύσεις: 4642
Εγγραφή: 27 Ιούλ 2010, 09:46
Τοποθεσία: Βόλος

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από UltiMo_ » 03 Ιουν 2014, 12:43

αυτό είναι το σπαστικό και το ασαφές στον ελληνικό κοκ.
Για να βγάλεις ένα συμπέρασμα δεν αρκεί να διαβάσεις το άρθρο, αλλα πρέπει να ανατρέξεις σε μια σειρά απο διαφορετικές παραγράφους.
Αν εμείς δεν βγάζουμε άκρη (οχι οτι είμαστε ξερόλες ή παντογνώστες, αλλα είμαστε οδηγοί που "το ψάχνουμε") πώς θα βγάλει ο υπόλοιπος κόσμος άκρη?
Ακόμα και να έχεις το βιβλιαράκι του ΚΟΚ στο αυτοκίνητο (λεμε και κανα αστείο..) πάλι άκρη δε βγάζεις αφού πρέπει να έχεις pdf και να κάνεις εύρεση πάνω στην εύρεση λες και είσαι δικηγόρος.

Oριoγραμμή oδoστρώματoς: H γραμμή η oπoία oρίζει τo τέλoς τoυ
oδoστρώματoς
. Eπί oδoστρωμάτων στα oπoία υπάρχoυν μία ή περισσότερες
ακραίες λωρίδες κυκλoφoρίας ή ζώνες για τη χρήση oρισμένων κατηγoριών
oχημάτων, πεζών ή ζώων, oριoγραμμή oδoστρώματoς είναι, για τoυς λoιπoύς
πoυ χρησιμoπoιoύν την oδό, τo τέλoς τoυ oδoστρώματoς πoυ απoμένει.

Oδόστρωμα: To τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία
των oχημάτων.

Άρθρo 5
Οριζόντια σήμανση οδών

8. Στoυς oδηγoύς των oδικών oχημάτων απαγoρεύεται:
α) Nα διαβαίνoυν την εκ μιας ή δύo συνεχών γραμμών, κατά μήκoς, διαγράμμιση, ως και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής.
δ) Nα κινoύνται πάνω σε κατά μήκoς διαγραμμίσεις (ιππαστί).
When life throws you curves, aim for the apex
ὓβρις -> ἂτη -> νέμεσις -> τίσις

Άβαταρ μέλους
erling
Δημοσιεύσεις: 1880
Εγγραφή: 03 Αύγ 2010, 09:54

Re: Πόσο εύκολο είναι τελικά να οδηγήσεις νόμιμα στην Ελλάδα

Δημοσίευση από erling » 03 Ιουν 2014, 18:40

Το άρθρο 5 είναι για την διαχωριστική γραμμή των αντίθετων κατεύθυνσης λωρίδων κυκλοφορίας....αλλιώς δεν θα είχε λογική το "ως και να κινoύνται στην αριστερή πλευρά αυτής."......
Εικόνα - Το blog μου
"Αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω?"

Απάντηση

Επιστροφή σε “Παράπονα προς τις αρχές...”